مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان

مدیر مسئول و سر دبیر: دکتر حمزه امیری

جانشین سر دبیر: دکتر نظام آرمند

دبیر علمی: دکتر گرشاسب ریگی

اعضاء هیات تحریریه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

وابستگی سازمانی

1

حمزه امیری

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

2

سید پیمان هاشمی

استاد

شیمی تجزیه

گروه شیمی دانشگاه لرستان

3

حامد خدایاری

استادیار

سیستماتیک گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

4

عبدالکریم  چهرگانی

استاد

تکوین گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی

5

مظفر شریفی

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت مدرس

6

سید منصور سیدنژاد

استاد

فیزیولوژی گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران

7

حسن احمدوند

دانشیار

بیوشیمی

گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

8

نادر چاپارزاده

دانشیار

فیزیولوژی گیاهی

گروه زیست شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران:
http://ijppb.lu.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب